MORİBİK TEKNOLOJİ A.Ş. KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Bu sözleşme Moribik Teknoloji A.Ş. tarafından, bir Moribik Teknoloji A.Ş. (Bundan sonra kısaca Moribik olarak anılacaktır) servisi olan FerryOS Feribot Operasyon - Turizm Otomasyon sisteminin sağladığı hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet alan, web sitelerimize giren, login olan herkes bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Moribik bir yazılım firmasıdır. Geliştirmiş olduğu yazılımların tüm hakları Moribik'e aittir.
Moribik çeşitli sektörler için bulut tabanlı otomasyon sistemleri geliştirmekte ve işletmektedir.
Yazılımların kullanımı müşterilere servis/abonelik(SaaS) şeklinde sunulmaktadır. Müşteriler hizmetlere abone olmakta, kendilerine sağlanan kullanıcı simi ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş sağlamaktadır. Sistemin işleyişini sağlayan Bilgisayar sunucu ve Moribiğin geliştirdiği yazılımlar Internet ortamında güvenli bir veri merkezinde muahfaza edilmektedir.

Yazılımların kullanımı için aylık veya yıllık abonelik yapılmaktadır. Her yılın abonelik bedeli o yılın başında belirlenmekte ve müşteri bu bedeli aydan aya veya yıldan yıla ödemektedir. Aylık ödemeler ayın ilk 5 günü içerisinde yıllık ödemeler ise heryılın ilk ayı içerisinde yapılmalıdır. Ödeme yapılmadığında servis müşteri için durdurulmakta ve sisteme erişimine izin verilmemektedir. Moribik hizmetin veye servisin durdurulmasından kaynaklanabilecek herhangi bir maddi veya manevi kayıptan sorumlu tutulamaz.

Müşterinin yaptığı ödeme sadece belirlenen/ödeme yapılan süre kadar sistemi kullanım hakkı verir. Hiçbir şekilde başka bir hak devri veya lisans devri içermez.
Moribik dilediği müşteriye, dilediği sürede, hizmet vermekte veya vermemekte serbesttir. Moribik istediği sayıda farklı müşteriye aynı sistemle hizmet verebilir. Moribik tek taraflı olarak istediği zaman hizmet vermeyi durdurabilir.
Moribik'in sunduğu hizmetler olduğu gibidir. Müşteri servisleri hizmete sunulduğu şekliyle kullanacaktır. Her ne kadar Moribik hizmetlerini müşteri istekleri doğrultusunda sürekli geliştirmekte olsa da yeni özellikler eklemekle yükümlü tutulamaz. Servisler ortak kullanımda olduğundan tüm müşteriler sistemi her zaman güncellenen şekliyle kullanmak zorundadırlar.
Müşteriler sisteme kullanıcı isimleri ve şifreleri ile girerler. Kullanıcı isim ve şifrelerinin güvenliğinden müşteri sorumludur. Kullanıcı isim ve şifresinin başkaları ile paylaşılmasından kaynaklanabilecek zararlardan, maddi ve manevi kayıplardan Moribik sorumlu tutulamaz.
Müşteriler sistemi Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Herhangi bir şekilde illegal bir kullanımda bulunamaz. Kanunlara aykırı veriler giremez. Sisteme kendi girmiş olduğu verilerden sorumludur. Moribik bu verilerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Müşteri Moribik yazılımları ve servisleri ile alakalı tersine mühendislik yapamaz. Servisin çalışmasını engelleyici hehangi bir davranışta bulunamaz. Sistemin işleyişini diğer müşteriler için tehlikeye atacak davranışlarda bulunamaz.
Müşteri kullanım haklarını üçüncü kişilere satamaz, kiralayamaz veya devredemez.
Moribik kullanıma sunduğu hizmetlerde oluşabilecek veri kayıplarından maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz.
Moribik yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı islerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu değildir.
Müşteri yazılımın arayüzü üzerinden yapılan duyuruları takip etmekle ve bu duyrulardaki yönergelere uymakla sorumludur. Bu duyuruların kayıtları Moribik veri tabanlarında tutulmaktadır. Herhangi bir ihtilaf anında Moribik kayıtları esastır.
Müşteri Moribik yazılımlarını kopyalayamaz, çoğaltamaz.
Moribik içerik kaybının söz konusu olmayacağına dair bir garanti vermemekte olup, içerik kaybından sorumlu değildir.
Moribik Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tam olarak uymaktadır. Müşteri kendi girmiş olduğu verilerden KVKK ve diğer kanunlar çerçevesinde sorumludur.
Moribik kullanıcı sözleşmesini dilediği zaman değiştirebilir. Değişmiş sözleşme web sitesinde yayımlanmakla geçerli hale gelir.
Müşteri, herhangi bir şekilde Moribik'in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, logosunu, alan adını, şablonunu kullanamayacağı gibi, Moribik ve hizmetleriyle bağlantılı veya benzer görünebilecek hiçbir eylemde de bulunamaz.
Müşteri Moribik'in menfaatlerini zedeleyecek herhangi bir davranışta bulunamaz. Aldığı hizmetler konusunda üçüncü şahıslara konuşamaz, basına beyanat veremez.
Müşteri kullanım ücretleri konusunda veya diğer kendisine has sözleşme koşulları konusunda üçüncü şahıslara veya şirketlere bilgi veremez.
Müşteri Moribik'in itibarını zedeleyecek herhangi bir davranışta bulunamaz. Moribik müşterisi diğer özel ve tüzel kişilerle Moribik servisleri ve hizmetleri konusunda aleyhte konuşamaz. Müşteri, Moribik servisleri ve hizmetleri konusunda aleyhte propaganda yapamaz.
Moribik ürünler’in kullanımının kesintisiz ve hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Moribik, her ne kadar ürünlerin yedi gün ve yirmi dört saat kullanılabilir olmasını hedeflemekte ise de ürünlere ve siteye erişimi sağlayan sistemlerin doğru ve efektif çalışacağına ve daima kullanıcı tarafından erişilebilir olacağına dair bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, siteye ve ürünlere erişimin zaman zaman engellenebileceğini ya da direk ürünlere erişimin kesilebileceği-kesintiye uğratılabileceğini/uğrayabileceğini kabul eder. Moriibk, söz konusu engelleme veya kesintilerden veya bunların doğuracağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir Moribik tarafından kullanıcı arayüzleri üzerinden başka internet sitelerine veya kaynaklara link verilebilir. Bu durum, hiç bir şekilde, bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini veya kaynakları desteklemek amacı taşımayacağı gibi internet sitesi, kaynaklar veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti verildiği anlamına da gelmez. Söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, kaynaklar dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler vb. veya bunların içeriği hakkında Moribik’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Moribik, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hizmetlerin/servislerin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Moribik, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiç bir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Moribik'in işbu sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar kullanıcı tarafından işbu sözleşmeye konu hizmetler kapsamında Moribik'e ödediği son aylık tutarla sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Müşteri Moribik'e bir talep yöneltemez. Bu tutarı aşan zararlar bakımından Müşteri, haklarından feragat etmektedir.
Her türlü ihtilafta Moribik kayıtları esas alınacaktır.
Müşteri Moribik servislerini kullandığı süre boyunca ve kullanımını bırakmasından sonra 5 yıl süre ile yukarıdaki tüm şartları kabul etmiş sayılır. Kullanımın bittiği an olarak müşterinin hesaplarına en son login olduğu tarih baz alınacaktır.
Sözleşmeye aykırı her türlü fiil verilen servislerin ve hizmetlerin Moribik tarafında herhangi bir ihbara gerek kalmadan sonlandırılması sonucunu doğuracaktır.
Moribik ile müşteri arasındaki iletişimde e-mail esastır. Her iki tarafın Moribik'te kayıtlı email adresleri iletişim için kullanılacaktır.
Tüm ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.